Szukaj Kota 2 - konkurs z nagrodami (15-29.10.2015)

REGULAMIN KONKURSU: „SZUKAJ KOTA 2015”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Szukaj Kota 2015” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Klub Miłośników i Hodowców Kotów Club 4 Cats 10-139 Olsztyn, ul. Czarna 12.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.c4c.olsztyn.pl oraz na profilu Facebook Olsztyn Kocha Koty w dniach od 15.10.2015 do dnia 29.10.2015 r.

4. Celem konkursu jest propagowanie adopcji bezdomnych kotów przez uczestników i obserwatorów Konkursu.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Tropiciel””) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu Olsztyn Kocha Koty na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu Olsztyn Kocha Koty i tym samym zyskała status Fana.

2. Do Konkursu można przystąpić w każdym dniu jego trwania.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są upominki-niespodzianki ufundowane przez Sponsorów w liczbie 40 szt. Zwycięzcy sami zdecydują, które nagrody otrzymają. Pierwszeństwo wyboru nagród otrzymuje osoba, która zajęła pierwsze miejsce. A po niej odpowiednio kolejne osoby, które zajęły kolejne miejsca od 1 do 8. Każdy Zwycięzca wybiera po 5 nagród.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Tropiciel, który na swoim profilu na Facebooku umieści największą liczbę niepowtarzalnych zdjęć, na których trzyma makietę kotka oraz tabliczkę informacyjną o jego adopcji z dopiskiem na profilu w polu opisu zdjęcia: #szukajkota.

Warunkiem zaliczenia zdjęcia w Konkursie jest czytelność tabliczki.

W przypadku równej liczby opublikowanych zdjęć, o wygranej zadecyduje dogrywka.

W dogrywce zawodnikom pokazane zostaną zdjęcia kotów biorących udział w Konkursie a następnie schowane. Zadanie będzie polegało na napisaniu imion wszystkich kotów w odpowiedniej kolejności. Wygrywa ten zawodnik, który zrobi to poprawnie i w najkrótszym czasie.

Organizator w różnych punktach miasta Olsztyna umieści 40 makiet kotków i 40 tabliczek z informacją o możliwości adopcji kota u Organizatora. Informacja o lokalizacji makiet kotów i tabliczek podawana będzie na wydarzeniu #szukajkota na FB Olsztyn Kocha Koty codziennie 4 wskazówki od dnia 15.10.2015 r. do dnia 24.10.2015 r.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej na Facebookowym profilu:  Olsztyn Kocha Koty.

5. Odbiór nagród i ewentualną dogrywkę w przypadku równej liczbie zdjęć odbędzie się 31 października 2015 r. (sobota) o godz. 20.00 na Upiornym Balu Charytatywnym, który odbędzie się w Browarni „Stara Warszawska” w Olsztynie.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca odbioru nagród i powiadomienia o tym na profilu FB Olsztyn Kocha Koty.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Tropiciela prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru

tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody, jeżeli dane na profilu FB nie wskazują konkretnej osoby. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Tropiciel wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.c4c.olsztyn.pl

Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)